Vítejte v Mondi Štětí

Kdo jsme

Jsme největším výrobcem papíru a buničiny na českém trhu a hlavním evropským dodavatelem pro výrobu papírových tašek v rámci skupiny Mondi. Areál Mondi Štětí se rozkládá nedaleko Roudnice nad Labem a jeho historie sahá až do roku 1949. Svou velikostí se řadíme mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Ústeckém regionu. Vše, co v Mondi Štětí děláme, je zaměřeno na výrobu udržitelných a kvalitních papírových materiálů pro naše zákazníky. Naší největší prioritou je bezpečnost, zdraví a spokojenost našich zákazníků i zaměstnanců.

Mondi Steti

Co děláme

V Mondi Štětí se nachází dvě varny na bělenou i nebělenou buničinu a pět papírenských strojů. Štětský závod zajišťuje celý proces výroby papíru – od přejímky dřeva až po kontrolu kvality samotného finálního produktu. Z našich výrobků pak vznikají například pytle na stavební materiály, sáčky na potraviny, obaly na krmivo pro domácí mazlíčky, balicí papír, nákupní tašky nebo třeba dárkové krabice.

V areálu Mondi Štětí se nachází také podniková energetika, která zásobuje teplem celé město Štětí, a čistírna odpadních vod, v níž se zpracovávají i komunální odpadní vody.

Who we are

Společenská odpovědnost a naše komunita

V Mondi Štětí nám záleží nejen na našich zaměstnancích, ale i na našem okolí.  Už několik let proto pomáháme regionu našimi projekty Patriot, Environmentální výzva a Den pro neziskovku, díky němuž dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhají právě tam, kde je to potřeba. Podílíme se i na úklidu veřejných prostranství v naší blízkosti prostřednictvím firemních EKO dnů. Na rozvoji okolí spolupracujeme se zástupci města Štětí a společně budujeme místo, kde nás baví žít.

Podporujeme místní neziskové organizace, sportovní kluby a vzdělávací instituce, Dlouhodobě se angažujeme v podpoře studentů a absolventů středních a vysokých škol, kteří se mohou do týmu Mondi Štětí zapojit jako brigádníci nebo stážisté.

O programech společenské odpovědnosti v Mondi Štětí naleznete více zde: www.zitmebavi.cz  

Práce v Mondi Štětí

Mondi Štětí zaměstnává bezmála 1000 pracovníků a je jedním z největších zaměstnavatelů Ústeckého kraje. Zaměstnancům nabízí atraktivní odměnu, širokou škálu benefitů a bezpečné pracovní prostředí v moderním papírenském provozu.

Zaměstnanci jsou podporováni v osobnostním a profesním růstu, který zajišťují odborná školení v rámci vzdělávací akademie Mondi. Velká pozornost je věnována také vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Díky globálnímu Mobility programu mají zaměstnanci příležitost získávat pracovní zkušenosti v zahraničí a odborníci z jiných zemí jezdí pracovat k nám.

Volnočasový klub Mondi(for)Life organizuje výlety a sportovní aktivity pro zaměstnance i jejich rodiny. Děti zaměstnanců mohou využít také tradiční letní tábor Mondi.
Volné pozice naleznete na www.mondijobs.cz!

Jobs in Mondi

Související webové stránky

Jsme transparentní. Neustále investujeme do snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí. Kvalitu ovzduší můžete jednoduše sledovat sami online: https://meteo.mondisteti.cz/

Chystáte se pracovat v areálu Mondi? Zde naleznete aktuální požadavky a informace pro výkon práce v areálu: https://bozp.mondisteti.cz/www/

Certifikace

Mondi Štětí každoročně kontroluje certifikační orgán třetí strany. Integrovaný systém řízení je v souladu s normami ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí), ISO 45001(bezpečnost), ISO 50001 (energetika), BRCGS Packaging Materials (na papírenskych strojích - výroba obalů pro přímý /nepřímý kontakt s potravinami), CFCS 1004 (spotřebitelský řetězec dřeva v souladu s pravidly FSC ™ a PEFC).

 

Generální ředitel: Roman Senecký

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 424.
Společnost je členem skupiny Mondi. Ovládající osobou je Mondi Plc.


 

 

 

Welcome to Mondi Štětí


Who we are

We are the largest producer of paper and pulp on the Czech market and the main European supplier for the production of paper bags within the Mondi Group. The Mondi Štětí complex is located near Roudnice nad Labem and its history dates back to 1949. Due to its size, we are one of the most important employers in the Ústí Region. Everything we do at Mondi Štětí is focused on the production of sustainable and high-quality paper materials for our customers. Our highest priority is the safety, health and satisfaction of our customers and employees.

Mondi Steti

What we do

In Mondi Štětí there are two breweries for bleached and unbleached pulp and five paper machines. The Štětí plant ensures the entire process of paper production - from the acceptance of wood to the quality control of the final product itself. Our products are used to create, for example, bags for building materials, food bags, packaging for pet food, wrapping paper, shopping bags or gift boxes.
The Mondi Štětí complex also produces energy, which supplies heat to the entire city of Štětí, and there is a wastewater treatment plant, in which municipal wastewater is also treated.

Who we are

Social responsibility and our community

At Mondi Štětí, we care not only about our employees, but also about our surroundings. For several years now, we have been helping the region with our Patriot, Environmental Challenge and Non-Profit Day projects, where staff volunteers help where they are needed. We also participate in the cleaning of public spaces in our vicinity through corporate ECO days. We cooperate with the representatives of the city of Štětí on the development of the surroundings and together we build a place where we enjoy living.
We support local non-profit organizations, sports clubs and educational institutions. We have long been involved in supporting students and graduates of high schools and universities who can join the Mondi Štětí team as part-time employees or interns.

You can find more about social responsibility programs in Mondi Štětí here: www.zitmebavi.cz

Working at Mondi Štětí

Mondi Štětí employs almost 1,000 workers and is one of the largest employers in the Ústí Region. It offers employees attractive salaries, a wide range of benefits and a safe working environment in a modern paper mill.
Employees are supported in personal and professional growth, which is provided by professional training within the Mondi educational academy. Great attention is also paid to safety education. Thanks to the global Mobility program, employees have the opportunity to gain work experience abroad and professionals from other countries come to work for us.
The Mondi (for) Life leisure club organizes trips and sports activities for employees and their families. The children of the staff can also use the traditional Mondi summer camp.
You can find vacancies at www.mondijobs.cz!

Jobs in Mondi

Related websites

We are transparent. We are constantly investing in reducing the impact of our activities on the environment. You can easily monitor the air quality yourself online: https://meteo.mondisteti.cz/

Are you going to work in the Mondi complex? Here you will find current requirements and information for the performance of work in the area: https://bozp.mondisteti.cz/www/

Certifications

Mondi Štětí is annually checked by third party certification body. Integrated management system complies with ISO 9001 (quality), ISO 14001 (Environment), ISO 45001 (Safety), ISO 50001 (Energy management), BRCGS Packaging Materials (production of packaging on paper machines for direct/ undirect contact with food) CFCS 1004 (supply chain of wood in accordance with FSC™ and PEFC rules)

 

Managing Director: Roman Senecký

The company is registered in the commercial register held by Regional court in Ústí nad Labem, section B, insert 424.
The company is member of the Mondi Group. The control person is Mondi Plc.

 


More locations in Czech Republic

Production Plant:

Anna Wydrzynska
Mondi Bags Štĕtí a.s., Litomĕřická 272
41108, Štĕtí,
Tel:+420 416 802 951
Fax:+420 416 802071

Get directions

Mondi Bupak s.r.o.
Papírenská 41
370 52, České Budějovice,
Tel:+420 387 733 111
Fax:+420 387 733 438

Get directions

Production Plant:

Mondi Coating Štĕtí a.s.
Litomĕřická 272
41108, Štĕtí,
Tel:+42 416 802643
Fax:+42 416 802007

Get directions