for the English version click here 

Vítejte v Mondi Bupak s.r.o.

Mondi Bupak sídlí v Českých Budějovicích – v srdci jižních Čech, 150 km jižně od Prahy a 200 km severozápadně od Vídně. V současné době u nás pracuje na 220 zaměstnanců. Vyrábíme vlnitou lepenku, která se v našem integrovaném výrobním závodě mění na obalová řešení z vlnité lepenky. Zaměřujeme se zejména na výrobu vysoce kvalitních krabic z vlnité lepenky, jež se používají v našem hlavním tržním segmentu – eCommerce. Důslednou realizací inovativní firemní strategie a rozsáhlými investicemi v posledních letech jsme upevnili naši pozici jednoho z předních výrobců obalů z vlnité lepenky v České republice.

Kvalita výrobků, péče o životní prostředí a bezpečnost jsou součástí naší firemní politiky. Všechny tyto cíle nám umožňuje naplňovat integrovaný systém kvality.

Specializovaný a zkušený servisní tým nabízí plnou podporu preferencím našich zákazníků. Naše logistické služby dokáží splnit všechna přání a požadavky - od přímých každodenních dodávek až po dodávky přes externí sklad.

Mondi Bupak production site outside

Kariéra v Mondi Bupak

Patříme mezi důležité zaměstnavatele v kraji. Ve výrobě, službách, prodeji i v logistickém týmu nabízíme řadu pracovních příležitostí/pozic, které zajišťují provoz a podporu našim zákazníkům. Inovace, péče o životní prostředí, udržitelnost a bezpečnost při práci - to je naše nezaměnitelná firemní kultura. Snažíme se naše zaměstnance motivovat, aby plně využívali svůj potenciál. O pracovních příležitostech v Mondi Bupak zjistěte více zde.

Pro zobrazení volných pozic ve vašem regionu prosím klikněte zde

Pokročilá technologie: váš úspěch je zaručen

V březnu 2020 byl u nás v Bupaku nainstalován nový zvlňovací stroj od německé firmy BHS. Tento stroj je ten nejlepší, který je v současné době na trhu k dispozici.

Mondi Bupak CorrugatorFoto: zvlňovací stroj v Mondi Bupak

Kromě vlnité lepenky vyrábíme v našem závodě i samotný obal. Portfolio našich produktů je velmi rozmanité a zahrnuje klopové krabice, rozličné tvarově vysekávané kartony, lepené kartony, prodejní obaly s vysoce kvalitním až šestibarevným HD flexo-potiskem, obaly s aplikovanou trhací, vyztužovací a samolepící páskou. Spektrum využití našich obalů je široké: většinou pro hromadné balení produktů prakticky ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu - obaly pro eCommerce, obaly elektrospotřebičů, přepravky na ovoce, zeleninu nebo jogurty, nebo obaly používané v  zařízeních rychlého občerstvení (fast food) například na pizzu či hamburgery.

Kromě nejrychlejšího zvlňovacího stroje máme také nejrychlejší linku na výrobu klopových krabic v EU a třetí nejrychlejší na světě.

Mondi Bupak hall

Historie a tradice

Mondi Bupak history milestonesFoto: důležité milníky v historii firmy Bupak

Tradice naší výroby sahá do roku 1880, kdy původní zakladatelé zahájili výrobu papíru, slámové lepenky a hedvábného papíru ze žitné a pšeničné slámy.

V roce 1906 byla zavedena výroba moderního obalového materiálu - vlnité lepenky. V prvních letech zde pracovalo 40 až 55 zaměstnanců, v meziválečném období jejich počet vzrostl na 110 až 140. V roce 1920 byla papírna napojena na železnici, což byl obrovský krok kupředu.

Mondi Bupak historic cardboard productionFoto: výroba lepenky v polovině 20. století

V letech 1962 - 1967 došlo k zásadní přestavbě závodu a byly nainstalovány nové stroje
na zpracování vlnité lepenky, tvarový výsek a uzavírání krabic. Byla také postavena administrativní budova, dílny a čistírna odpadních vod.

Po roce 1989 byla společnost v rámci privatizace postupně začleněna do rakouské skupiny Duropack. V roce 2012 převzala závod skupina Mondi Group. Výroba papíru byla pozastavena, ale Bupak se od té doby začal specializovat na výrobu vlnité lepenky a obalů a dnes patří k největším výrobcům tohoto sortimentu v České republice.

Ocenění – Domov inovací

Za své výrobky sklízíme pravidelně ta nejvyšší ocenění od svých zákazníků a nezávislých porotců. V posledních letech jsme získali několik ocenění v soutěži Obal roku a v mezinárodní obalové soutěži WorldStar. Jsme rovněž společensky odpovědnou firmou a za tuto činnost jsme obdrželi v roce 2019 Cenu hejtmanky Jihočeského kraje.

2022 Ocenění WorldStar za obal TwistMailer v kategorii „eCommerce“

2021 Ocenění WorldStar za obal EnvelopeMailer v kategorii „Přeprava“

2021 Cena Obal roku za náš TwistMailer v kategorii „E-commerce“

2020 Cena Obal roku za náš EnvelopeMailer v kategorii „E-commerce“ a za Limited Edition Box v kategorii „Proces a technologie“

2020 Stříbrné ocenění Excellence in Flexography (společně se společností Panflex)

2019 Tři ocenění WorldStar v kategoriích „Potraviny“, „Přepravní a průmyslové obaly“
a „Ostatní“

2019 Ocenění Obal roku v kategorii „Automobilové/přepravní a průmyslové obaly“

2019 Ocenění Committed to Sustainability 2 Star od EFQM

2019 Bronzové ocenění v prestižní soutěži Excellence in Flexography (společně se společností Panflex)

2018 Tři ocenění Obal roku v kategoriích „Potraviny“, „Automobilové/přepravní a průmyslové obaly“ a „Ostatní“

Mondi 2022 World Star Award visualObal Roku 2021

 

Mondi Bupak: fakta a čísla

Výrobky
  • Vlnitá lepenka
  • Obalová řešení z vlnité lepenky
  • Standardní slotrované kartony, tvarově vysekávané obaly, displeje a krabice s vysoce kvalitním flexo-tiskem, obaly s aplikovanou trhací či vyztužovací páskou

Trh

  • Obalová řešení vhodná prakticky pro všechna odvětví zpracovatelského průmyslu, se zaměřením na eCommerce

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Welcome to Mondi Bupak s.r.o.

Mondi Bupak is located in České Budějovice – the heart of South Bohemia, 150km south of Prague and 200 km northwest of Vienna. The plant currently employs about 220 people. We produce corrugated cardboard which is then turned into corrugated packaging solutions in our integrated production facility. Our special focus is on the production of high-quality corrugated boxes used in our main market segment of eCommerce. Through the consistent implementation of an innovative corporate strategy and extensive investment in recent years, Mondi Bupak has strengthened its position as one of the leading manufacturers of corrugated packaging in the Czech Republic.

Product quality, environment and safety are a part of our company policy. The integrated quality system enables us to fulfil all these objectives.

We provide full support for our customers’ preferences through our dedicated and experienced customer service. Our logistics offer can handle all requests and requirements, from daily delivery to consignment stock.

Mondi Bupak production site outside

Career in Mondi Bupak

Bupak is an important regional employer and offers numerous job opportunities/positions in production, service, sales and the logistics team that ensure operations and support for our customers. Innovation, care for the environment, sustainability and safety at work – that is our unmistakable corporate culture. We strive to motivate our employees to reach their full potential. Find out more about career opportunities at Mondi Bupak here.

Here you will find our local job advertisements

 

Advanced technology: your success is guaranteed

In March 2020 a new corrugator from German company BHS was installed in Mondi Bupak. This machine is currently the best available corrugator on the market.

Corrugator at Mondi BupakPhoto: corrugator at Mondi Bupak

In addition to producing corrugated cardboard, we produce the packaging itself at our facility. Our product portfolio is very diverse and includes American cases, variously shaped die-cut cartons, glued cartons, sales packaging with high quality up to 6-colour HD flexography, packaging with applier tear, reinforcing and self-adhesive tape. Our packaging has a wide spectrum of uses – mostly for bulk packaging of products in practically all sectors of the manufacturing industry such as eCommerce packaging, electrical appliance packaging, fruit, vegetable and yoghurt crates, or in fast food packaging such as for pizza and burgers.

Not only does Mondi Bupak have the fastest corrugator, our packaging production machine is the fastest in the EU and the third fastest in the world.

Mondi Bupak hall

History and tradition

Mondi Bupak history milestonesPhoto: important milestones in Bupak’s history

The tradition of our production dates back to 1880, when the original founders began producing paper, straw cardboard and tissue paper out of rye and wheat straw.

In 1906, the production of corrugated cardboard, a modern packaging material, was introduced. In the early years, 40 to 55 employees worked here, and in the interwar period 110 to 140 people. In 1920, the paper mill was connected to the railway which was a huge step forward.

Mondi Bupak historic cardboard productionPhoto: production of cardboard mid of 20th century

During the years 1962 – 1967, the plant was fundamentally rebuilt with new machines installed for corrugated board processing, die-cutting and cartooning. An administrative building, workshops and a wastewater treatment plant were also built. After 1989, the company was gradually incorporated into the Austrian Duropack Group as part of the privatisation. In 2012, Mondi Group took over the plant. Paper production was discontinued, but since then Bupak has specialised in the production of corrugated cardboard and packaging, and is today one of the largest manufacturers of this range in the Czech Republic.

Awards – Home of Innovation

Mondi Bupak has received numerous awards and prizes for its products from customers and independent jurors. In recent years, the company has won several awards in the Obal Roku competition and in the international WorldStar packaging competition. Bupak is also a socially responsible company, for which it received the Award of the President of the South Bohemian Region in 2019.

2022 WorldStar award for the TwistMailer in the “eCommerce” category

2021 WorldStar award for the EnvelopeMailer in the “Transit” category

2021 Obal Roku award for the TwistMailer in the “E-commerce” category

2020 Obal Roku award for the EnvelopeMailer in the “E-commerce” category and the Limited Edition Box in “Process and technology”

2020 Silver Award for Excellence in Flexography (jointly with Panflex)

2019 Three WorldStar Awards in the categories “Food”, “Transport and industrial packaging” and “Other”

2019 Obal Roku Award in “Automotive/transport and industrial packaging”

2019 Committed to Sustainability 2 Star award from EFQM

2019 Bronze award in the prestigious competition Excellence in Flexography (jointly with Panflex)

2018 Three Obal Roku awards in the categories “Food”, “Automotive/transport and industrial packaging” and “Other”

Mondi 2022 World Star Award visualObal Roku 2021

 

Facts & figures

Products
  • Corrugated board
  • Corrugated packaging solutions
  • Including standard folding cartons, die-cut packaging, displays and HQ flexo-printed boxes, packaging with tear-tape or reinforced tape

Key Segments

  • Packaging solutions suitable for practically all sectors of the manufacturing industry, with a focus on eCommerce

 


Certifications

If you need information about specific Quality and/or Hygiene certificates please contact your Mondi sales representative.

Name Type Valid until
FSC™ FSC-C115697 Chain of Custody (CoC) 13.05.2023
ISO 14001 (CZ) Environment 16.03.2025
ISO 14001 (DE) Environment 16.03.2025
ISO 45001 Safety 16.03.2022
ISO 45001 (CZ) Safety 16.03.2025
ISO 45001 (DE) Safety 16.03.2025
ISO 45001 (EN) Safety 16.03.2025

More locations in Czech Republic

Production Plant:

Anna Wydrzynska
Mondi Bags Štĕtí a.s., Litomĕřická 272
41108, Štĕtí,
Tel:+420 416 802 951
Fax:+420 416 802071

Get directions

Production Plant:

Mondi Coating Štĕtí a.s.
Litomĕřická 272
41108, Štĕtí,
Tel:+42 416 802643
Fax:+42 416 802007

Get directions

Mondi Štětí a.s.
Litoměřická 272
411 08, Štětí,
Tel:+420 416 801 111
Fax:+42 0416 80 2599

Get directions