Wspieramy lokalnie – nowy program grantowy Mondi Świecie dla lokalnej społeczności

Mondi działa w Świeciu już od ponad 60 lat. Czujemy się mocno związani z lokalną społecznością i chcemy przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionu,
w którym prowadzimy działalność. Poprawę warunków życia mieszkańców w różnych obszarach, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, infrastruktura, edukacja czy środowisko traktujemy jako nasze zobowiązanie, dlatego od 2011 roku przyznajemy granty na realizację lokalnych projektów. W tym roku w wybór beneficjentów postanowiliśmy zaangażować także mieszkańców, opierając system przyznawania grantów
na transparentnym, publicznym głosowaniu.

W 2023 roku zrealizujemy dwie edycje nowego programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie” (odpowiednio w pierwszej i drugiej połowie roku). Łącznie Mondi Świecie zainwestuje 250 tys. zł
w projekty lokalne.

W ramach pierwszej edycji przyznamy 18 grantów o łącznej wartości 125 tys. zł.

Sześć grantów o wartości 10 tys. zł każdy oraz dziewięć grantów o wartości 5 tys. zł każdy zostanie przyznanych na drodze publicznego głosowania, w którym udział będą mogli wziąć wszyscy mieszkańcy powiatów świeckiego oraz chełmińskiego,
a także pracownicy spółek Mondi w Świeciu. Pozostałych trzech beneficjentów wybierze jury, przyznając jeden grant o wartości 10 tys. zł oraz dwa granty o wartości 5 tys. zł.

Wnioski do pierwszej edycji można składać od 1 lutego do 3 kwietnia 2023 roku.

Nowy program grantowy „Wspieramy lokalnie” zastąpi wcześniejszy program grantowy Mondi Świecie, pod nazwą „Zadecydujmy wspólnie”, do którego przedsięwzięcia lokalnych organizacji, wymagające dofinansowania, zgłaszali nasi pracownicy. Do tej pory zrealizowaliśmy już 30 edycji tego programu, przekazując łącznie ponad 1,1 mln zł 233 podmiotom.

Warunki uczestnictwa

Twoja organizacja działa na terenie powiatu świeckiego lub chełmińskiego? Realizujecie projekty na rzecz lokalnej społeczności w zakresie edukacji, integracji lokalnej społeczności, wspierania różnorodności i inkluzji, rozwoju przedsiębiorczości, poprawy zdrowia i dobrostanu, promowania aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury, kultury lub zrównoważonego rozwoju środowiska?

To świetnie!
Możecie zgłosić się do programu grantowego
Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”,
ale są trzy warunki:

 • Twoja organizacja nie może prowadzić działalności politycznej ani religijnej.
 • Twoja organizacja realizuje swoje działania w powiecie świeckim lub chełmińskim w województwie kujawsko-pomorskim.
 • W 2023 roku Twoja organizacja nie otrzyma/ła dofinansowania od Mondi Świecie w ramach innych działań na rzecz społeczności lokalnej poza niniejszym programem.

Jedna organizacja może zgłosić jeden projekt w jednej z trzech kategorii:

 

Edukacja, Integracja społeczności lokalnej, Różnorodność i inkluzja, Wsparcie przedsiębiorczości

Zdrowie i dobrostan (wellbeing), Sport, Bezpieczeństwo

Infrastruktura i rozwój lokalny, Kultura, Ochrona Środowiska

Musi także wybrać kwotę grantu, o jaką zamierza się ubiegać – 5 tys. zł lub 10 tys. zł.

Formularz wniosku o grant znajdziesz poniżej, w sekcji „Zgłoś swój projekt”.

W każdej kategorii, na drodze głosowania publicznego wybranych zostanie łącznie pięciu laureatów – po dwóch, którzy otrzymają granty o wartości 10 tys. zł każdy, oraz po trzech, którym przyznany zostanie grant o wartości 5 tys. zł. Zostaną nimi podmioty, które uzyskają najwięcej głosów. Pozostałych trzech beneficjentów wybierze jury, przyznając jeden grant o wartości 10 tys. zł oraz dwa granty o wartości 5 tys. zł.

Środki przekażemy laureatom na podstawie umowy darowizny. Ostatnim krokiem będzie przesłanie nam sprawozdania ze zrealizowanego projektu, wraz z dokumentacją zdjęciową/filmową.

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z regulaminem programu grantowego „Wspieramy lokalnie” oraz formularzem sprawozdania:

Zgłoś swój projekt

Aby zgłosić projekt do programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”, wypełnij niżej załączony formularz i wyślij skan na adres mailowy [email protected].

 

Pamiętaj, że jedna organizacja może złożyć wniosek o grant w kwocie 5 tys. lub 10 tys. zł tylko jednego projektu w jednej
z trzech wybranych kategorii.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie” pod adresem mailowym: [email protected]

Na zgłoszenia do pierwszej edycji programu „Wspieramy lokalnie” czekamy od 1 lutego do 3 kwietnia 2023 roku.

Masz wątpliwości, jak wypełnić formularz? Pomoże Ci w tym krótka instrukcja:

 

Program „Wspieramy lokalnie” w 7 prostych krokach

Pomysł Masz pomysł na ciekawy projekt na rzecz lokalnej społeczności? Zapoznaj się z wytycznymi i sprawdź, czy możesz zgłosić go do programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”.
Regulamin Zapoznaj się z Regulaminem programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”.
Wniosek Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go do Mondi Świecie.
Głosowanie i obrady jury Poczekaj na ogłoszenie wyników głosowania oraz decyzję jury programu.
Umowa Jeśli zostałeś beneficjentem programu grantowego „Wspieramy lokalnie”, przekażemy Ci umowę darowizny z Mondi Świecie do podpisu.
Realizacja Zrealizuj swój projekt, wykorzystując środki otrzymane od Mondi Świecie.
Rozliczenie Wypełnij formularz sprawozdania oraz wyślij go do Mondi Świecie wraz z dokumentacją zdjęciową i/lub filmową.

Harmonogram I. edycji programu w 2023 roku:

 • 1 lutego

  start programu

 • 1 luty – 3 kwietnia

  składanie wniosków

 • 17 kwietnia – 1 maja

  głosowanie online

 • 3 - 19 maja

  obrady jury

 • 22 maja

  oficjalne ogłoszenie laureatów

 • 10 - 30 czerwca

  zawarcie umów darowizny

 • Czerwiec – wrzesień

  realizacja projektów

 • Lipiec – październik

  sprawozdania z realizacji projektów

Głosowanie

Chcesz mieć wpływ na poprawę warunków życia w swojej społeczności? Zależy Ci na wzroście bezpieczeństwa, skuteczniejszej ochronie zdrowia i środowiska, inwestycjach infrastrukturalnych, a może na edukacji dzieci i młodzieży czy wspieraniu różnorodności i inkluzji?

Już dziś zagłosuj na projekty, które chciałbyś/chciałabyś, aby zostały zrealizowane w Twoim otoczeniu! Zrobisz to w prosty sposób, wypełniając poniższy formularz.

Pracownicy Mondi Świecie oraz Świecie Recykling i Świecie Rail mogą oddać 5 głosów, wszystkie pozostałe osoby – 3.

Głosy można przyznawać dowolnie – oddać wszystkie na jeden wybrany projekt, lub podzielić je pomiędzy kilka wybranych.

 

Głosuj

 

FAQ

 

 • Jestem osobą fizyczną. Czy mogę wziąć udział w programie grantowym Mondi „Wspieramy lokalnie”?

  Zgodnie z Regulaminem programu grantowego „Wspieramy lokalnie”, beneficjentem może zostać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby fizyczne nie mogą zatem wziąć udziału w programie.

 • Czy prowadzenie działalności gospodarczej wyklucza uczestnictwo w programie grantowym Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”?

  Prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza uczestnictwa w programie grantowym Mondi
  Świecie „Wspieramy lokalnie”. Należy jednak pamiętać, że jego celem jest wspieranie podmiotów,
  które działają na rzecz lokalnej społeczności w następujących obszarach: edukacja, integracja lokalnej
  społeczności, różnorodność i inkluzja, wsparcie przedsiębiorczości, zdrowie i dobrostan (wellbeing),
  sport, bezpieczeństwo, infrastruktura i rozwój lokalny, kultura oraz ochrona środowiska. Do programu
  mogą więc zakwalifikować się stowarzyszenia, fundacje i podmioty, jak np. kultywujące regionalne
  tradycje Koła Gospodyń Wiejskich, które mogą prowadzić działalność gospodarczą.

   

 • Dlaczego mogę zgłosić projekt tylko w jednej kategorii?

  Chcemy dać wszystkim uczestnikom programu równe szanse na wygraną. System, w którym jedna organizacja może zgłosić się w jednej kategorii, jest naszym zdaniem uczciwy.

 • Czy wybierając kategorię powinienem/powinnam kierować się zakresem działalności całej organizacji czy charakterem projektu, który chcę zrealizować?

  O klasyfikacji do danej kategorii powinien decydować charakter zgłaszanego projektu.

 • Mój projekt pasuje do więcej niż jednej kategorii. Do jakiej powinienem/powinnam go w tej sytuacji zaklasyfikować?

  W takiej sytuacji wybór kategorii pozostawiamy wnioskodawcy. Jeżeli potrzebujecie konsultacji, zapraszamy do kontaktu z biurem programu grantowego „Wspieramy lokalnie” pod adresem mailowym [email protected].

 • Potrzebuję dofinansowania w kwocie wyższej niż 5 tys. zł, ale niższej niż 10 tys. zł. Czy w związku z tym powinienem/powinnam ubiegać się o grant o wartości 10 tys. zł?

  Zgodnie z regulaminem programu „Wspieramy lokalnie”, dotacja przyznana przez Mondi Świecie musi zostać w całości wykorzystana na cel określony w formularzu zgłoszeniowym. Ubiegając się o wyższe dofinansowanie, należy więc uwzględnić w projekcie dodatkowe działania, aby cała kwota grantu została spożytkowana.

 • Jestem pracownikiem Mondi Świecie, Świecie Recykling, Świecie Rail. Czy mogę zgłosić organizację do programu grantowego „Wspieramy lokalnie”, tak jak to było w programie „Zadecydujmy wspólnie”?

  Bardzo gorąco zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania się w program grantowy „Wspieramy lokalnie”, nie tylko na etapie głosowania, ale także rekomendowania podmiotów, które mogą potencjalnie otrzymać dofinansowanie. Jednakże, formularz zgłoszeniowy musi wypełnić i przesłać do Mondi Świecie wnioskująca organizacja.

 • Dlaczego pracownicy Mondi Świecie, Świecie Recykling i Świecie Rail mogą oddać więcej głosów niż inni mieszkańcy lokalnej społeczności?

  Dotychczasowy program grantowy Mondi Świecie „Zadecydujmy wspólnie” był programem wewnętrznym, w którym na projekty społeczne mogli głosować wyłącznie nasi pracownicy. Od ponad 10 lat bardzo aktywnie angażują się oni w działania na rzecz lokalnej społeczności i są świadomi bieżących potrzeb. Bardzo to doceniamy, dlatego postanowiliśmy przydzielić im dodatkowe głosy. Jednocześnie, poprzez nową formułę programu grantowego i publiczne głosowanie, pragniemy włączyć wszystkich mieszkańców naszego regionu w działania na rzecz lokalnych społeczności w powiatach świeckim i chełmińskim.

 • Co decyduje o wyborze projektu, jeśli więcej niż trzy projekty w danej kategorii otrzymają taką samą liczbę punktów w głosowaniu?

  W takiej sytuacji o wyborze beneficjentów zadecyduje jury.

 • Jakie kryteria będzie brało pod uwagę jury, oceniając zgłoszone projekty?

  Przy ocenie wniosków jury będzie brało pod uwagę:

  • realistyczność założeń projektu, zwłaszcza budżetowych,
  • szanse na jego realizację w niedalekiej przyszłości,
  • wpływ na lokalną społeczność,
  • skalę projektu, a więc przewidywaną liczbę beneficjentów,
  • znaczenie projektu dla lokalnej społeczności,
  • trwałość efektów.

  Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny zostały zawarte w Regulaminie programu grantowego „Wspieramy lokalnie”.

 • Do kogo mogę się zgłosić w przypadku problemów technicznych podczas głosowania?

  W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań, zapraszamy do kontaktu z biurem programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”:

  E-mail: [email protected].

 • Jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

  Należy wypełnić formularz sprawozdania, który dostępny jest w sekcji „Warunki uczestnictwa”, a po ogłoszeniu zwycięzców będzie dostępny także w dodatkowej sekcji „Zwycięzcy”. Wypełniony formularz, wraz ze zdjęciami i/lub filmami dokumentującymi realizację oraz wyniki projektu, należy wysłać na adres mailowy [email protected].

Kontakt

Masz dodatkowe pytania dotyczące programu grantowego Mondi Świecie „Wspieramy lokalnie”? Zapraszamy do kontaktu:

Tel.: +48 52 3321663

E-mail: [email protected].

Chcesz dowiedzieć się więcej o działalności Mondi Świecie i Grupy Mondi? Wejdź na naszą stronę internetową i obserwuj nas w mediach społecznościowych.

 

O Mondi

 

 

Mondi Świecie