Mondi Świecie

Spółka

English translation below.

Mondi Świecie S.A. jest znaczącym europejskim producentem papierów do produkcji tektury falistej. W swojej ofercie mamy zaawansowane technologicznie produkty takie jak papiery do produkcji tektury falistej o podwyższonej odporności na wchłanianie wilgoci, a nasze inwestycje mają na celu ciągłe doskonalenie jakości. Zapewniamy swoim klientom wysoki poziom serwisu, zarówno pod względem produkcyjnym, logistycznym jak i handlowym.
Zgodnie z filozofią Grupy Mondi jesteśmy mocno zorientowani na dbanie o zrównoważony rozwój. Kładziemy nacisk na troskę o środowisko, bezpieczeństwo i efektywną interakcję z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Jesteśmy szczególnie dumni z pomyślnej realizacji, zgodnie ze standardami Grupy Mondi, projektu SEAT (ocena aspektów społeczno-ekonomicznych), służącego do monitorowania kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju, w szczególności naszego oddziaływania na lokalne środowisko i postrzeganie naszej firmy przez społeczność lokalną.
Współpracujemy z klientami, instytutami badawczymi oraz pozostałymi partnerami strategicznymi nad rozwojem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Dzięki kluczowym inwestycjom w efektywność energetyczną, kładąc nacisk na uzyskanie doskonałości operacji, zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów oraz do zrównoważonych perspektyw w przyszłości dla wszystkich.
Historia Firmy sięga początku lat 60-tych. W styczniu 1991 roku państwowe przedsiębiorstwo Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu przekształcono w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W kwietniu 1997 roku 15% akcji Spółki wprowadzono na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W sierpniu tegoż roku większościowy pakiet akcji sprzedano inwestorowi strategicznemu, spółce Framondi NV, zarejestrowanej w Holandii. Zmianie uległa nazwa Spółki na Frantschach Świecie (następnie Mondi Packaging Paper Świecie). Od 2008 roku nasza firma działa pod nazwą Mondi Świecie S.A. Obecnie Grupa Mondi posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.

Najnowsze wydarzenia

W okresie 15 lat (1997 do sierpnia 2012 roku), gdy akcje Spółki były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kilkakrotnie otrzymaliśmy nagrodę Premium Brand w konkursie organizowanym przez amerykański miesięcznik Forbes (oceniane kategorie: orientacja na biznes, zarząd, wiarygodność, wizerunek i przejrzystość firmy). Ponadto, Spółka jest nagradzana ważnymi w skali Polski nagrodami (Perły Polskiej Gospodarki, Orły Rzeczpospolitej). Należeliśmy także do prestiżowego grona firm włączonych w Respect Index (oceniane kryteria: zarządzanie, odpowiedzialności biznesu w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym). Firma otrzymała również wyróżnienie MEN za współpracę z technicznymi szkołami średnimi.

Kariera w Mondi Świecie S.A.

Proszę wejdź tutaj, aby zobaczyć nasze lokalne oferty pracy.

 

 

Położenie:

Świecie, w pobliżu Bydgoszczy, w północnej części Polski

Produkcja:

Papiery do produkcji tektury falistej

Rok założenia:

1961

 

Dane rejestrowe:

KRS.: 0000025742, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy/ wpłacony 50,000,000 PLN
VAT: PL 559 000 05 05
REGON 002527817

1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
3. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
4. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
5. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Polityka:

Zagrożenia w przypadku awarii
Ogólne warunki zakupów towarów i usług w Mondi Świecie S.A.
Zasady dla dostawców
Odpady wytwarzane w Mondi Świecie

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnych mocach przylączeniowych
Informacja o wskaźnikach czasu trwania przerw za 2020 rok
Informacja o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego Art. 40 ust. 6 Ustawy o OZE
Sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych 2020
Sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych 2019
Sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych 2018


Taryfa Ciepło 2020
Taryfa energia elektryczna 2020
Struktura paliw 2019
Zmiana taryfy

Warunki przyłączenia do sieci energoelektrycznej Mondi
Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej Mondi

Dane kontaktowe

Mondi Świecie S.A.
Ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie, Poland

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000025742
Kapitał zakładowy/wpłacony 50 000 000 PLN
NIP 559 000 05 05, Regon 002527817

Telefon: (52) 332 1000
Fax: (52)332 1910

e-mail: [email protected]


Kontakt dla klientów

e-mail: [email protected]


Kontakt dla dostawców

e-mail: [email protected]

 

Zarząd

Tomasz Katewicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Bogusław Bielecki
Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Sebastian Rzepa
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju

 

Prokurent

Krzysztof Joachimiak
Dyrektor ds. Produkcji


Welcome to Mondi Świecie

The company

Mondi Świecie S.A. is a major European producer of containerboard paper grades. Our portfolio includes technologically advanced products such as containerboard grades with enhanced humidity resistance, and our investments are aimed at achieving ongoing improvement in quality. We provide high level production, logistic and trade service to our customers.
In line with Mondi Group philosophy, we are heavily oriented to sustainability. Emphasis is on environment, safety and effective interaction with local authorities, NGOs and the local community. We are particularly proud of having successfully completed a SEAT (socio-economic assessment toolbox) project in compliance with Mondi Group standards. This involved monitoring key aspects of sustainability, particularly our impact on the local environment and perceptions among the local community.
We work with customers, research institutes and other strategic partners to develop innovative, sustainable solutions. From major investments in energy efficiency, to focus on operational excellence, safety and people development, we contribute to the success of our customers and a sustainable future for all.
The company was originally founded at the beginning of the 1960s. In January 1991 the state-owned entity Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu was converted into a joint stock company wholly owned by Poland’s State Treasury. Fifteen per cent of the shares were floated on the Warsaw Stock Exchange in April 1997, and a majority stake was sold to a strategic investor, Netherlands-based Framondi NV, in August 1997. The company was then renamed Frantschach Świecie (subsequently Mondi Packaging Paper Świecie). Since 2008 we have been Mondi Świecie S.A. We are currently wholly owned by the Mondi Group.

Recent achievements

In the fifteen-year period (1997 to August 2012) during which we were listed on the Warsaw Stock Exchange, we received several Premium Brand Awards as part of rankings by the US business magazine Forbes (categories: business orientation, company management, reliability, image and transparency). We also won and win a number of important Polish awards (Pearl of the Polish Economy; Eagle of Rzeczpospolita, a Polish newspaper). We were also included in the prestigious Respect Index (criteria: management; economic, environmental and social aspects of corporate responsibility). We gained distinction from the Polish Ministry of Education for our cooperation with technical high schools.

Management board

Tomasz Katewicz
President of the Board
Chief Executive Officer

Bogusław Bielecki
Board Member
Finance Director

Sebastian Rzepa
Board Member
Investment and Development Director

 

Proxy

Krzysztof Joachimiak
Production Director

 

Career at Mondi Mondi Świecie S.A.

Here you will find our local job advertisements.

 

 

Facts & figures

Świecie, near Bydgoszcz, in northern Poland

Production areas

Containerboard

Founded

1961

Plant type

Company registration details:

National Court Register entry no.: 0000025742, District Court Bydgoszcz, 13th Economic Department
Share capital/paid-in capital: PLN 50,000,000
VAT: PL 559 000 05 05
REGON (Polish National Business Registry No.): 002527817

1. Request to submit share certificates
2. Request to submit share certificates
3. Request to submit share certificates
4. Request to submit share certificates
5. Request to submit share certificates

Policies:

Hazards in Case of Emergency
General Purchasing Terms and Conditions in Mondi Świecie S.A.
Rules applicable to contractors
Waste generated at Mondi Świecie
Structure of fuels 2019 (PL)

Conditions for connecting to Mondi electric-power grid/network
Conditions for connecting to Mondi heat system


More locations in Poland

ul. Wołoska 5
02-675 , WARSZAWA,
Tel:+48 22 189 50 00
Fax:+48 22 189 50 01

Get directions

PASS 20J
05-870, BŁONIE,
Tel:+48 22 3569224
Fax:+48 22 3569307

Get directions

UL. SIWKA 11
31588, KRAKÓW,
Tel:+48 (12) 639 24 00
Fax:+48 12 639 24 19

Get directions