for the English version click here 

Witamy w Mondi Świecie S.A.

Mondi Świecie S.A. jest znaczącym europejskim producentem papierów do produkcji tektury falistej. W swojej ofercie mamy zaawansowane technologicznie produkty takie jak papiery do produkcji tektury falistej o podwyższonej odporności na wchłanianie wilgoci, a nasze inwestycje mają na celu ciągłe doskonalenie jakości. Zapewniamy swoim klientom wysoki poziom serwisu, zarówno pod względem produkcyjnym, logistycznym jak i handlowym.

Mondi Świecie S.A. location birds eye view

Zgodnie z filozofią Grupy Mondi jesteśmy mocno zorientowani na dbanie o zrównoważony rozwój. Kładziemy nacisk na troskę o środowisko, bezpieczeństwo i efektywną interakcję z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną. Jesteśmy szczególnie dumni z pomyślnej realizacji, zgodnie ze standardami Grupy Mondi, projektu SEAT (ocena aspektów społeczno-ekonomicznych), służącego do monitorowania kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju, w szczególności naszego oddziaływania na lokalne środowisko i postrzegania naszej firmy przez społeczność lokalną.


Współpracujemy z klientami, instytutami badawczymi oraz pozostałymi partnerami strategicznymi nad rozwojem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Dzięki kluczowym inwestycjom w efektywność energetyczną, kładąc nacisk na uzyskanie doskonałości operacji, zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów oraz do zrównoważonych perspektyw w przyszłości dla wszystkich.

Kariera w Mondi Świecie

Mondi Świecie jest jednym z największych pracodawców w regionie i jednocześnie największą fabryką Mondi w Polsce. Firma oferuje liczne miejsca pracy w różnych obszarach i działach zakładu, stwarzając pracownikom warunki do osiągania sukcesów i poczucia dumy z pracy dla Mondi. Dowiedz się więcej o Mondi Świecie jako pracodawcy tutaj.

Various jobs at Mondi Swiecie

Mondi Świecie:  fakty i liczby

Położenie

Mondi Świecie S.A. w województwie kujawsko-pomorskim

Dyrektor Zarządzający Tomasz Katewicz
Produkty

ProVantage Kraftliner, ProVantage Fluting WB, ProVantage KraftTop Liner X, ProVantage Testliner 3, ProVantage Fluting Fresco, ProVantage Fluting Aqua, ProVantage Kraftliner Aqua, EcoVantage Kraft X, EcoVantage Kraft Xlite, EcoVantage Kraft TopX

Mondi Swiecie production site birds eye view

Co NAS WYRÓŻNIA?

Jesteśmy zorientowani na CIĄGŁE DOSKONALENIE i INWESTYCJE w trosce o poprawę wpływu na środowisko
Zrealizowaliśmy znaczące projekty inwestycje mające na celu odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi, jak budowa maszyny papierniczej ECO7, projekt Green Świecie, nowe kotły gazowe, zagospodarowanie odpadów.

Znacząco WSPIERAMY gospodarkę
W całym procesie produkcyjnym realizujemy znaczące inwestycje podnoszące wydajność i koncentrujemy się na doskonałości operacji, co z kolei przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności.

Jesteśmy SOLIDNYM I WIARYGODNYM partnerem biznesowym
dla dostawców, posiadamy efektywne i transparentne procedury przetargowe  i negocjacyjne oraz dobrą komunikację.

Jesteśmy stale ZAANGAŻOWANI NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Nieustannie wspieramy społeczność lokalną, w szczególności w sektorze edukacji, udzielamy pomocy dzieciom i oferujemy rozbudowane programy społeczne.

Jesteśmy liderem BEZPIECZEŃSTWA PRACY, który INSPIRUJE i WPŁYWA na partnerów
Dbamy o bezpieczeństwo dostawców usług tak samo, jak o bezpieczeństwo naszych pracowników.

Ważni są dla nas PRACOWNICY i ich ROZWÓJ
Nasi pracownicy sprawiają, że jesteśmy taką firmą, jaką jesteśmy i pomagają nam odnosić sukcesy. Dbamy o rozwój kompetencji pracowników, podwyższając ich kwalifikacje oraz motywację do znajdowania innowacyjnych rozwiązań wspierających ciągłe doskonalenie.

Jesteśmy DOCENIANI
Wielu pracowników i partnerów biznesowych potwierdza swoje przywiązanie do naszego zakładu i dostrzega pozytywny wpływ, jaki nasza działalność ma na ich życie.

Liczne nagrody

W okresie 15 lat (1997 do sierpnia 2012 roku), gdy akcje spółki były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kilkakrotnie otrzymaliśmy nagrodę Premium Brand w konkursie organizowanym przez amerykański miesięcznik Forbes (oceniane kategorie: orientacja na biznes, zarząd, wiarygodność, wizerunek i przejrzystość firmy). Ponadto, spółka jest cyklicznie nagradzana ważnymi w skali Polski nagrodami (Perły Polskiej Gospodarki, Orły Rzeczpospolitej). Należeliśmy także do prestiżowego grona firm włączonych w Respect Index (oceniane kryteria: zarządzanie, odpowiedzialności biznesu w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym).

Firma otrzymała również wyróżnienie MEN za współpracę z technicznymi szkołami średnimi. W 2021 roku uzyskaliśmy specjalne wyróżnienia podczas 25 Jubileuszowej Gali Złotej Setki Pomorza i Kujaw dla Liderów w dobie pandemii, którzy szczególnie wyróżnili się w walce z COVID-19 oraz Liderów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którzy są przykładem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu - dbają o środowisko i lokalną społeczność.

Mondi Swiecie awards

Innowacyjna firma z długoletnią historią

Historia firmy sięga początku lat 60-tych. W styczniu 1991 roku państwowe przedsiębiorstwo Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu przekształcono w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W kwietniu 1997 roku 15% akcji Spółki wprowadzono na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W sierpniu tegoż roku większościowy pakiet akcji sprzedano inwestorowi strategicznemu, spółce Framondi NV, zarejestrowanej w Holandii. Zmianie uległa nazwa Spółki na Frantschach Świecie (następnie Mondi Packaging Paper Świecie). Od 2008 roku nasza firma działa pod nazwą Mondi Świecie S.A. Obecnie Grupa Mondi posiada 100% kapitału zakładowego spółki.

Najważniejsze wydarzenia

 • 1961 – Utworzenie Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu w Polsce
 • 1967 – Celulozownia Bukowa
 • 1970–1976 – Rozruch 5 maszyn papierniczych
 • 1972 – Celulozownia Sosnowa
 • 1976 – Wytwórnia Masy Półchemicznej
 • 1991 – Przekształcenie w spółkę akcyjną
 • 1992 – Restrukturyzacja
 • 1997 – Mondi staje się większościowym akcjonariuszem (60%)
 • 1997 – 2003 - Wdrożenie nowej strategii
 • 2008 – 2009 - ECO7. Rozruch 1 września 2009
 • 2015 – Projekt Świecie Green, Modernizacja MP4
 • 2016–2021 – Modernizacja MP1, spółki w Łodzi i Sieradzu, wymiana kotłów węglowych

Certyfikaty

Norma

Opis / Data certyfikacji
ISO 9001 (jakość) Od 1995 r.
ISO 14001 (środowisko) Od 2002 r.
ISO 45001 (bezpieczeństwo) Od 2020 r.
(od 2005 do 2020 - OHSAS 18001)
GMP / GHP (higiena do kontaktu z żywnością, czyli dobra praktyka produkcyjna i dobra praktyka higieniczna) Własny standard KNOW-HOW Mondi oparty na normie PN-EN-15593, od 2013 r.
Forest Stewardship Council (FSC) – dostawy drewna i makulatury, dla asortymentów z masy pierwotnej i makulaturowej Certyfikaty NC-COC-012376 i NC-CW-012376, od 2006 r.
Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM (PEFCTM) – dostawy drewna i makulatury , dla asortymentów z masy pierwotnej I makulaturowej Certyfikat PBN-PEFC-COC-000171, od 2014 r.

 

Zarząd

Mondi Swiecie Management portraits PL

 

Dane rejestrowe

KRS 0000025742, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50 000 000 PLN, wpłacony w całości
NIP (VAT) PL5590000505
REGON 002527817
BDO 000012316

 

Nasze lokalizacje w Polsce

Mamy 12 zakładów na terenie Polski. Nasza największa fabryka znajduje się w Świeciu i wytwarza papier do produkcji tektury falistej i opakowań. W sześciu fabrykach produkujemy opakowania oraz tekturę falistą dla szerokiego grona klientów: branże spożywcze, AGD, motoryzacyjne. Działalność trzech innych fabryk koncentruje się na szerokiej gamie worków, m.in. z branż: cementowej, budowlanej, chemicznej i żywnościowej. Dwie fabryki zajmują się produkcją opakowań elastycznych oraz papierów powlekanych. W Polsce znajdują się również biura sprzedaży obsługujące segment papieru białego (biurowego i offsetowego) oraz powlekanego. Więcej informacji tutaj.

 


 

 

Pliki do pobrania

 


 

Welcome to Mondi Świecie S.A.

Mondi Świecie S.A. location birds eye view

In line with the Mondi Group philosophy, we are fully committed to sustainability. We prioritise the environment, safety and effective interaction with local authorities, NGOs and the communities in which we operate. We are particularly proud of having successfully completed a SEAT (socio-economic assessment toolbox) project in compliance with Mondi Group standards. This involved monitoring key aspects of sustainability, particularly our impact on the local environment and perceptions among the local community.

We work with customers, research institutes and other strategic partners to develop innovative, sustainable solutions. From major investments in energy efficiency to our focus on operational excellence, safety and people development, we contribute to the success of our customers and a sustainable future for all.

Careers at Mondi Świecie

Mondi Świecie is one of the largest employers in the region and the biggest Mondi operation in Poland. The company offers numerous positions across different sections and departments of the mill and provides its employees with the conditions required for them to succeed and take pride in working for Mondi. Find out more about Mondi Świecie as an employer here.

Various jobs at Mondi Swiecie

Mondi Świecie facts & figures

Location Mondi Świecie is located in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Managing director Tomasz Katewicz
Products

ProVantage Kraftliner, ProVantage Fluting WB, ProVantage KraftTop Liner X, ProVantage Testliner 3, ProVantage Fluting Fresco, ProVantage Fluting Aqua, ProVantage Kraftliner Aqua, EcoVantage Kraft X, EcoVantage Kraft Xlite, EcoVantage Kraft TopX

Mondi Swiecie production site birds eye view

 

What makes us unique?

We are committed to CONTINUOUS IMPROVEMENT and INVESTMENTS to improve our ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
We have invested significantly in projects aimed at managing natural resources responsibly, including paper machine ECO7, the Green Świecie project, new gas boilers, and waste management.

We are a significant CONTRIBUTOR to the economy
Throughout production, our mill is committed to significant investment and a focus on operational excellence, which in turn contributes to developing the local community.

We are a STRONG and RELIABLE business partner for contractors and suppliers, with efficient and transparent tendering processes and negotiations, and good communication.

We care about ongoing COMMUNITY INVOLVEMENT
We constantly support the community, especially in the education sector, by way of welfare support for children and extensive social programs.

We are a leader in WORKPLACE SAFETY which INFLUENCES and INSPIRES our partners
We focus on the safety of our contractors in the same way that we care about our own employees.

We focus on PEOPLE and their DEVELOPMENT
Machines make us efficient, but our colleagues make us smart. We keep working hard to develop or employees’ competencies, enhance their skills, and motivate them to find innovative solutions for ongoing excellence.

We are APPRECIATED
Many employees and business partners have confirmed their emotional attachment to our mill and recognised the positive impact the operation has had, and continues to have, on their lives.

Numerous awards

In the fifteen-year period (1997 to August 2012) during which we were listed on the Warsaw stock exchange, we received several Premium Brand Awards from the US business magazine Forbes (business orientation, company management, reliability, image and transparency). We have also won major national awards (Pearl of the Polish Economy, Rzeczpospolita Eagle) and been included in the prestigious Respect Index (management; economic, environmental and social aspects of corporate responsibility).

We have been singled out for recognition by the Polish Ministry of Education for our cooperation with technical high schools. In 2021 we scooped special prizes at the 25th award ceremony celebrating “The Golden Hundred of Pomerania and Kujawy” for our telling contribution in the fight against COVID-19 and for corporate social responsibility leadership, in recognition of our exemplary role in caring about the environment and local communities.

Mondi Swiecie awards

An innovative company with a long history

The company was founded in the early-1960s. In January 1991 the then state-owned entity Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu became a joint stock company wholly owned by Poland’s State Treasury. Fifteen per cent of the shares were floated on the Warsaw stock exchange in April 1997, and a majority stake was sold to a strategic investor, Netherlands-based Framondi NV, in August 1997. The company was then renamed Frantschach Świecie (subsequently Mondi Packaging Paper Świecie). The name Mondi Świecie S.A. was adopted in 2008. We are now wholly owned by the Mondi Group.

Milestones

 • 1961: Founding of the pulp and paper mill in Świecie in Poland
 • 1967: Dissolving pulp plant
 • 1970–1976: Entry into service of 5 PMs
 • 1972: Kraft pulp plant
 • 1976: NSCC plant
 • 1991: Transformation into a joint stock company
 • 1992: Restructuring
 • 1997: Mondi becomes majority shareholder (60%)
 • 1997–2003: New strategy implementation
 • 2008–2009: ECO7 investment, start-up on 1 September 2009
 • 2015: Świecie Green project, PM4 modernisation
 • 2016–2021: MP1 modernisation, plants in Łódź and Sieradz, replacement of gas boilers

International certification standards

In line with our strong customer orientation and environmental responsibility, Mondi Świecie is certified to the following standards:

Standard

Description / certification date
ISO 9001 (quality) Since 1995
ISO 14001 (environmental) Since 2002
ISO 45001 (safety) Since 2020
(from 2005 to 2020 - OHSAS 18001)
GMP / GHP (good manufacturing practice / good hygiene practice)

Food contact hygiene as per Mondi’s own know-how standard, based on PN-EN-15593, since 2013

Forest Stewardship Council (FSC) – wood and paper for recycling, for virgin and recycled grades NC-COC-012376 and NC-CW-012376, since 2006
Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM (PEFCTM) – wood and paper for recycling, for virgin and recycled grades Certification PBN-PEFC-COC-000171, since 2014

Management board

Mondi Swiecie Management portraits EN

Company registration details

National Court Register entry No. 0000025742, District Court in Bydgoszcz, 13th Economic Department
Share capital paid in full: PLN 50,000,000
VAT ID No. PL5590000505
REGON 002527817
BDO 000012316

Mondi locations in Poland

There are 12 Mondi plants in Poland. The biggest operation is located in Świecie, where containerboard is produced. In six plants Mondi manufactures packaging and corrugated board for a wide range of customers in the food, automotive and household goods sectors. Three other plants focus on a broad variety of sacks, including for the cement, construction, chemical and food industries. Two plants produce flexible packaging and coated paper. Poland is also home to sales offices for white (office and offset) and coated papers.
More information is available here.

 


 

Downloads

 

 


More locations in Poland

ul. Wołoska 5
02-675 , WARSZAWA,
Tel:+48 22 189 50 00
Fax:+48 22 189 50 01

Get directions

PASS 20J
05-870, BŁONIE,
Tel:+48 22 3569224
Fax:+48 22 3569307

Get directions

UL. SIWKA 11
31588, KRAKÓW,
Tel:+48 (12) 639 24 00
Fax:+48 12 639 24 19

Get directions