To: Stephen Harris, Non-Executive Director

To: Mondi Group