To: Svein Richard Brandtzaeg, Non-Executive Director

To: Mondi Group